//
Âúçäóøåí ôèëòúð çà Yanmar äâèãàòåëè10-11-7234
Âúçäóøåí ôèëòúð, ñóõ (çà äâèãàòåëè ïðåäè 2-2001)10-11-7400
Âúçäóøåí ôèëòúð çà 3.74/3.95 äâèãàòåëè10-11-9059
Âúçäóøåí ôèëòúð (ñëåä 2001)10-11-9300
Âúçäóøíè ôèëòðè (êàøîí 9 ôèëòúðà)10-12-7400
Ìàñëåí ôèëòúð çà Yanmar äâèãàòåëè10-11-6182
Ìàñëåí ôèëòúð (áàéïàñåí)10-11-6228
Ìàñëåí ôèëòúð10-11-7382
Ìàñëåí ôèëòúð çà Isuzu C-201 è 2.2 DI10-11-9099
Ìàñëåí ôèëòúð, Áàéïàñåí EMI10-11-9101
Ìàñëåí ôèëòúð EMI 3000 10-11-9182
Ìàñëåí ôèëòúð EMI 200010-11-9321
Ìàñëåíè ôèëòðè çà Yanmar (êàøîí 12 ôèëòúðà)10-12-6182
Ìàñëåíè ôèëòðè çà By-Pass EMI (êàøîí 12 ôèëòúðà)10-12-6228
Ìàñëåíè ôèëòðè, äâîèíî ìàçàíå (êàøîí 12 ôèëòúðà)10-12-7382
Ìàñëåíè ôèëòðè çà Isuzu C-201 è 2.2 D.I. (êàùîí 12 ôèëòúðà)10-12-9099
Ìàñëåíè ôèëòðè çà By-Pass EMI (êàøîí 12 ôèëòúðà) 10-12-9101
Ôèëòúð íàâèâàù10-66-4917
Ãîðèâåí ôèëòúð çà Super II è SB-III10-11-6285
Äåõèäðàòîð çà Super II (ïðåäè 90/91) è SB-III10-11-6286
Äåõèäðàòîð çà Super-II (ñëåä 10/91), SB-III10-11-7264
Ñìåíåí ïàðòèäåí íîìåð10-11-8047
Ãîðèâåí ôèëòúð10-11-9097
Ãîðèâåí ôèëòúð10-11-9098
Ãîðèâåí ôèëòúð EMI10-11-9102
Ãîðèâåí ôèëòúð EMI10-11-9103
Ãîðèâåí ôèëòúð EMI 200010-11-9341
Ãîðèâåí ôèëòúð EMI 300010-11-9342
Ãîðèâíè ôèëòðè çà Super II & SB-III (êàøîí 12 ôèëòúðà)10-12-6285
Âîäíè ñåïàðàòîðè çà Super-II ïðåäè 10/91 (êàøîí 12 ñåïàðàòîðà)10-12-6286
Âîäíè ñåïàðàòîðè çà Super-II ñëåä 10/91 (êàøîí 12 ñåïàðàòîðà) 10-12-7264
Ñìåíåí ïàðòèäåí íîìåð 10-12-8047
Ãîðèâíè ôèëòðè (ïúðâè÷íè, êàøîí 12 ôèëòúðà)10-12-9097
Ãîðèâíè ôèëòðè (âòîðè÷íè, êàøîí 12 ôèëòúðà) 10-12-9098
Ãîðèâíè ôèëòðè çà EMI (ïúðâè÷íè, êàøîí 12 ôèëòúðà)10-12-9102
Ãîðèâíè ôèëòðè çà EMI (âòîðè÷íè, êàøîí 12 ôèëòúðà)10-12-9103
Copyright TOMCHEVI 1989-2024. All rights reserved.