//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîìïëåêò çà îñíîâåí ðåìîíò íà Yanmar 235
10-10-235
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà Yanmar 235
10-10-235FP
Êîìïëåêò çà îñíîâåí ðåìîíò íà Yanmar 353
10-10-353
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà Yanmar 353
10-10-353FP
Êîìïëåêò çà îñíîâåí ðåìîíò íà Yanmar 366
10-10-366
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà áëîêà íà Yanmar 366
10-10-366FPB
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà íà Yanmar 366
10-10-366FPH
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà áëîêà íà Yanmar 374
10-10-374FPB
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà íà Yanmar 374
10-10-374FPH
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà áëîêà íà Yanmar 388
10-10-388FPB
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà íà Yanmar 388
10-10-388FPH
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà áëîêà íà Yanmar 395
10-10-395FPB
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà íà Yanmar 395
10-10-395FPH
Ðèçà çà öèëèíäúð íà Yanmar 235
10-11-5002
Ãëàâà íà öèëèíäúð çà Yanmar 235
10-11-5010
Ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 235
10-11-5011
Èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 235
10-11-5012
Âîäà÷ çà ñìóêàòåëåí êëàïàí íà Yanmar 235
10-11-5016
Âîäà÷ çà èçïóñêàòåëåí êëàïàí íà Yanmar 235
10-11-5017
Âàë çà êîáèëèöèòå íà Yanmar 235
10-11-5018
Êîáèëèöà çà Yanmar 235
10-11-5019
Ëàãåð çà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë íà Yanmar 235
10-11-5028
Áèåëà çà Yanmar äâèãàòåëè
10-11-5040
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Yanmar 235
10-11-5043
Èíæåêòîðíà ïîìïà çà Yanmar 235
10-11-5050
Äþçà íà èíæåêòîð çà Yanmar 235
10-11-5052
Ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 353
10-11-5182
Âàë çà êîáèëèöèòå íà Yanmar 353
10-11-5186
Êîáèëèöà çà ñìóêàòåëåí êëàïàí íà Yanmar 353
10-11-5187
Ëàãåðè çà áèåëà íà Yanmar 353 (0.25)
10-11-5195
Èíæåêöèîííà ïîìïà çà Yanmar 353
10-11-5200
Ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar353
10-11-5245
Ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 353 (0.25)
10-11-5246
Áóòàëî çà Yanmar 353
10-11-5248
Ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 353 (0.25)
10-11-5367
Áèåëíà ôòóëêà çà Yanmar 353
10-11-5459
Êîëÿíîâ âàë (íîâ) çà Yanmar 235
10-11-5475
Ñú÷ìåí ëàãåð çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 235
10-11-5481
Êîíóñ çà êëàïàí íà Yanmar 235
10-11-5482
Ëàãåð çà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë íà Yanmar 235
10-11-5484
Ìàñëåíà ïîìïà çà Yanmar 235
10-11-5488
Ãëàâà çà Yanmar 235 è 353
10-11-5502
Êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 353
10-11-5503
Êîáèëèöà íà èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 353
10-11-5903
Ïðåäíà ñíàäêà çà àñïóõ íà Yanmar
10-11-5966
Çàäíà ñíàäêà çà àñïóõ íà Yanmar
10-11-5967
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 249
10-11-6026
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 249 (0.25)
10-11-6027
Àêñèàëåí ëàãåð íà êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 249
10-11-6028
Ôòóëêà íà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Yanmar 249
10-11-6033
Ãëàâà íà öèëèíäðèòå çà Yanmar 249
10-11-6037
Âîäà÷ íà êëàïàí çà Yanmar 249
10-11-6038
Ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 249
10-11-6039
Èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 249
10-11-6040
Äèôòóíêà íà ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar 366
10-11-6045
Êîáèëèöà íà ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 249
10-11-6047
Êîáèëèöà íà èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 249
10-11-6048
Ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Yanmar 249 (íîâ)
10-11-6064
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 366
10-11-6072
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 366 (0.25)
10-11-6073
Áèåëà çà Yanmar 249
10-11-6075
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Yanmar 249
10-11-6077
Ôòóëêà íà áèåëàòà çà Yanmar 249
10-11-6078
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Yanmar 249 (0.25)
10-11-6079
Âîäíà ïîìïà çà Yanmar 249
10-11-6090
Ãîðèâî Íàãíåòàòåëíà Ïîìïà çà Yanmar 366
10-11-6093
Äþçà êîìïëåêò ñ ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar 249
10-11-6100
Ðàçïðúñêâà÷ íà äþçà çà Yanmar 366
10-11-6102
Ìàñëåíà ïîìïà çà Yanmar 249
10-11-6133
Ìàðêó÷ çà èçòî÷âàíå íà ìàñëîòî çà Yanmar
10-11-6177
Ìàñëåí ôèëòúð çà Yanmar äâèãàòåëè
10-11-6182
Ëàãåð íà êîëÿíîâà âàë çà Yanmar 388
10-11-6557
Àêñèàëåí ëàãåð íà êîëÿíîâà âàë çà Yanmar 388
10-11-6558
Ëàãåð íà êîëÿíîâà âàë çà Yanmar 388 (0.25)
10-11-6560
Ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 388
10-11-6568
Èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 388
10-11-6569
Âîäà÷ íà êëàïàí çà Yanmar 388
10-11-6574
Áèåëà çà Yanmar 388
10-11-6599
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 388
10-11-6601
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 388 (0.25)
10-11-6603
Ôòóëêà íà áèåëà çà Yanmar 388
10-11-6606
Ëàãåð çà áèåëà íà Yanmar 388
10-11-6607
Ëàãåð çà áèåëà íà Yanmar 388 (0.25)
10-11-6608
Ìàñëåíà ïîìïà çà Yanmar 388
10-11-6610
Ãîðèâî Íàãíåòàòëåíà Ïîìïà (ÃÍÏ) çà Yanmar 388
10-11-6617
Ôòóëêà íà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Yanmar 482/486
10-11-6680
Ïîâäèãà÷ çà Yanmar 482/486
10-11-6717
Ôòóëêà íà Ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Yanmar 388
10-11-6976
Êîáèëèöà íà èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 388
10-11-6977
Êîìïëåêò áóòàëî çà Yanmar 366
10-11-7022
Êîìïëåêò áóòàëî çà Yanmar 366 (0.25)
10-11-7023
Êîìïëåêò áóòàëî çà Yanmar 388
10-11-7025
Êîìïëåêò áóòàëî çà Yanmar 388 (0.25)
10-11-7026
Ìàõîâèê çà Yanmar
10-11-7031
Êîáèëèöà íà ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 388
10-11-7068
Âúçäóøåí ôèëòúð çà Yanmar äâèãàòåëè
10-11-7234
Êîìïëåêò äþçà ñ ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar
10-11-7431
Êîìïëåêò ãîðèâíà ïîìïà çà Yanmar 482/486
10-11-7433
Òåðìîñòàò íà âîäàòà çà Yanmar 249
10-11-7975
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 249
10-11-8644
Ïîäêà÷àùà ïîìïà çà Yanmar 482/486
10-11-8680
Êîìïëåêò ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar 482
10-11-8714
Êîìïëåêò ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar 486
10-11-8715
Âîäà÷ íà êëàïàí çà Yanmar 374
10-11-8741
Êîìïëåêò áóòàëî (ñòàíäàðòåí) çà Yanmar 374
10-11-8751
Êîìïëåêò áóòàëî (0,25) çà Yanmar 374
10-11-8754
Êîìëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 374
10-11-8755
Êîìëåêò ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar 374
10-11-8769
Ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 395
10-11-8788
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 395 (ñòàíäàðòíè)
10-11-8797
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 395 (0,25)
10-11-8801
Àêñèàëåí ëàãåð íà êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 482/486 (2 ïîëîâèíè)
10-11-8916
Êîìïëåêò ëàãåðè íà êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 482/486 (0,25)
10-11-8917
Âîäà÷è íà ñìóêàòåëíè êëàïàíè çà Yanmar 482/486
10-11-8928
Âîäà÷è íà èçïóñêàòåëíè êëàïàíè çà Yanmar 482/486
10-11-8929
Ñìóêàòåëíè êëàïàíè çà Yanmar 482/486
10-11-8930
Ïðóæèíà íà êëàïàí çà Yanmar 482/486
10-11-8932
Ãóìè÷êè íà èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 482/486
10-11-8934
Ãóìè÷êè íà ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 482/486
10-11-8935
Êîáèëèöà çà Yanmar 482/486
10-11-8940
Òèæà çà Yanmar 482/486
10-11-8945
Êîìïëåêò áóòàëî ñúñ ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (ñòàíäàðòåí)
10-11-8948
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (ñòàíäàðòåí)
10-11-8949
Áèåëà çà Yanmar 482/486
10-11-8952
Áèåëíà ôòóëêà çà Yanmar 482/486 (ñòàíäàðòåí)
10-11-8953
Êîìïëåêò áóòàëî ñúñ ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (0,25)
10-11-8955
Áèåëåí ëàãåð çà Yanmar 482/486 (0,25)
10-11-8957
Äþçà íà èíæåêòîð çà Yanmar 482/486
10-11-8978
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (ñòàíäàðòåí)
10-11-9038
Êîìïëåêò áóòàëî ñúñ ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (ñòàíäàðòåí)
10-11-9043
Êîìïëåêò áóòàëî ñúñ ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (0,25)
10-11-9044
Äþçà íà ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar 482/486
10-11-9046
Ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Yanmar 482/486
10-11-9261
Âîäíà ïîìïà (âèñîê ìîíòàæ) çà Yanmar 486
10-11-9451
Âîäíà ïîìïà çà Yanmar
10-11-9498
Ãëàâà çà Yanmar 388
10-12-525
Êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 388
10-12-526
Ìàñëåíè ôèëòðè çà Yanmar (êàøîí 12 ôèëòúðà)
10-12-6182
Êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 482/486
10-12-749
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 235
10-30-174
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 374
10-30-235
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 395
10-30-236
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 388
10-30-241
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 366
10-30-251
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 388
10-30-261
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 482
10-30-263
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 486
10-30-264
Çàäåí Ñåìåðèíã çà Yanmar 235
10-33-1506
Ïðåäåí ñåìåðèíã çà Yanmar 235
10-33-1509
Ãóìè÷êè çà êëàïàíèòå íà Yanmar 235
10-33-1512
Ìåäíà ãàðíèòóðà çà Yanmar 235
10-33-1514
Ãàðíèòóðà çà òåðìîñòàòà íà Yanmar 235
10-33-1520
Ãàðíèòóðà çà ãëàâàòà íà Yanmar 353
10-33-1544
Ãàðíèòóðà çà ãëàâàòà íà Yanmar 366
10-33-1726
Ïðåäåí ìàñëåí ñåìåðèíã çà Yanmar 366
10-33-1727
Ãóìè÷êè çà êëàïàíèòå íà Yanmar äâèãàòåëè
10-33-1732
Ãàðíèòóðà çà ðàçïðúñêâà÷èòå íà Yanmar 374
10-33-1733
Ãàðíèòóðà çà êàïàêà íà êëàïàíèòå íà Yanmar 366
10-33-1735
Ãàðíèòóðà çà èçïóñêàòåëíèòå êîëåêòîðè íà Yanmar 366
10-33-1738
Ãàðíèòóðà çà êîëÿíîòî íà èçïóñêàòåëíèòå êîëåêòîðè íà Yanmar 366
10-33-1739
Ãàðíèòóðà çà ìàñëåíàòà ïîìïà íà Yanmar 366
10-33-1740
Îïðúñòåí çà òåðìîñòàòà íà Yanmar äâèãàòåëè
10-33-1744
Ãóìè÷êè çà êëàïàíèòå íà Yanmar äâèãàòåëè
10-33-1902
Ãàðíèòóðà çà êàïàêà íà êëàïàíèòå íà Yanmar 388
10-33-1903
Ãàðíèòóðà çà ñìóêàòåëíèòå êîëåêòîðè íà Yanmar 388
10-33-1905
Ãàðíèòóðà çà èçïóñêàòåëíèòå êîëåêòîðè íà Yanmar 388
10-33-1906
Ãàðíèòóðà çà êîëÿíîòî íà èçïóñêàòåëíèòå êîëåêòîðè íà Yanmar 388
10-33-1907
Ãàðíèòóðà çà ñìóêàòåëåí êîëåêòîð íà Yanmar 366
10-33-2166
Ïîäãðÿâàùà ñâåù çà Yanmar 235 è 353
10-44-4728
Ïîäãðÿâàùà ñâåù çà Yanmar 235 è 353
10-44-5810
Êëþ÷ çà òåìïåðàòóðàòà íà âîäàòà çà Yanmar
10-44-9103
Áóáèíà çà Yanmar
10-44-9254
Ñòàðòåð çà Yanmar (235 è 353)
10-45-1251
Ñòàðòåð çà Yanmar (366 è 388)
10-45-1718
Ñòàðòåð çà Yanmar (374 è 395)
10-45-1718B
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.