//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîìïëåêò çà îñíîâåí ðåìîíò íà ISUZU 2.2 DI
10-10-2.2DI
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàæäàùà ñèñòåìà íà áëîêà íà Isuzu C-201
10-10-258
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà íà Isuzu C-201
10-10-259
Êîìïëåêò çà îñíîâåí ðåìîíò íà Isuzu C-201
10-10-271
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà áëîêà íà Isuzu 2.2 DI
10-10-275
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà çà Isuzu 2.2 DI
10-10-276
Òèæà çà êëàïàí çà Isuzu C-201
10-10-3440
Êîáèëèöà çà ñìóêàòåëåí êëàïàí íà Isuzu C-201
10-10-3441
Èíæåêòîðíà ïîìïà çà Isuzu 2.2 DI (ðåöèêëèðàíà)
10-101-256R
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu 2.2 DI
10-101-5808
Èçïóñêàòåëíè êëàïàíè çà Isuzu Ñ-201
10-11-2719
Ñìóêàòåëíè êëàïàíè çà Isuzu Ñ-201
10-11-2727
Ìàðêó÷ çà èçòî÷âàíå íà ìàñëîòî íà Isuzu Ñ-201
10-11-3183
Ðàçïðúñêâà÷ íà äóçà çà Isuzu C-201
10-11-3365
Âîäà÷ íà ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Isuzu C-201
10-11-3374
Âîäà÷ íà èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Isuzu C-201
10-11-3375
Àêñèàëåí ëàãåð çà Isuzu C-201
10-11-3404
Áèåëíà ôòóëêà çà Isuzu C-201
10-11-3418
Ïîâäèãà÷ çà Isuzu C-201
10-11-3439
Êîáèëèöà çà èçïóñêàòåëåí êëàïàí íà Isuzu C-201
10-11-3443
Äèôòóíêà íà ðàçïðúñêâà÷ çà Isuzu Ñ-201
10-11-3450
Ëàãåðè çà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë íà Isuzu C-201
10-11-3845
Ëåãëî çà ïðóæèíàòà íà êëàïàí çà Isuzu C-201
10-11-4050
Äþçà êîìïëåêò ñ ðàçïðúñêâà÷ çà Isuzu C-201
10-11-4076
Ñåìèðèíã çà êëàïàíèòå íà Isuzu C-201
10-11-4414
Áàéïàñåí ìàðêó÷ çà Isuzu C-201
10-11-4564
Âîäíà ïîìïà çà Isuzu Ñ-201
10-11-4576
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu C-201
10-11-4785
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu C-201 (0.25)
10-11-4786
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu C-201 (0.5)
10-11-4787
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu C-201 (0.75)
10-11-4800
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu C-201 (83mm)
10-11-4848
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu C-201 (83.25mm)
10-11-4849
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu C-201 (83.50mm)
10-11-4850
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu C-201 (84mm)
10-11-4851
Ìàñëåíà ïîìïà çà Isuzu C-201
10-11-5338
Áèåëíà ôòóëêà çà Isuzu Ñ-201
10-11-5657
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu C-201
10-11-5686
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu C-201
10-11-5744
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu C-201
10-11-5745
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu C-201
10-11-5746
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu C-201
10-11-5747
Âîäà÷ çà ñìóêàòåëíè è èçïóñêàòåëíè êëàïàíè íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5779
Êîìïëåêò ëàãåðè çà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5785
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5806
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5807
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5809
Àêñèàëåí ëàãåð íà êîëÿíîâ âàë çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5811
Áèåëíà ôòóëêà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5825
Áèåëíà ôòóëêà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5825
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5826
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu 2.2 DI (0.25)
10-11-5827
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu 2.2 DI (0.5)
10-11-5828
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu 2.2 DI (0.75)
10-11-5829
Ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5840
Ïðóæèíà çà êëàïàí íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5847
Ïîâäèãà÷ çà êëàïàí íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5848
Òèæà çà êëàïàí íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5849
Ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5850
Èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5851
Êîáèëèöà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5852
Ïîäêà÷àùà ðú÷íà ïîìïà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5859
Áàéïàñåí ìàðêó÷ çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5861
Ðàçïðúñêâà÷ çà äóçà íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5869
Äþçà êîìïëåêò ñ ðàçïðúñêâà÷ çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5870
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5900
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu 2.2 DI (0.25)
10-11-5901
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu 2.2 DI (0.5)
10-11-5902
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu 2.2 DI (0.75)
10-11-5903
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu 2.2 DI (1.0)
10-11-5904
Ìàñëåíà ïîìïà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-6017
Ïðåäíà ñíàäêà íà àñïóõ çà Isuzu C-201
10-11-6845
Çàäíà ñíàäêà íà àñïóõ çà Isuzu C-201
10-11-6863
Áèåëà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-6873
Ðèçà íà öèëèíäúð çà Isuzu C-201
10-11-7043
Ðèçà íà öèëèíäúð çà Isuzu 2.2 DI
10-11-7081
Çàäíà ñíàäêà íà àñïóõ çà Isuzu C-201 (ñòàðèÿò áëîê)
10-11-7259
Ïðú÷êà çà íèâîòî íà ìàñëîòî çà Isuzu 2.2 DI
10-11-7486
Êîìïëåêò ãîðèâíà ïîìïà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-7500
Òåðìîñòàò çà Isuzu 2.2 DI
10-11-7702
Ìàðêó÷ çà èçòî÷âàíå íà ìàñëîòî çà Isuzu 2.2 DI
10-11-7821
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu C-201
10-11-8078
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu C-201 (0.25)
10-11-8079
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu C-201 (0.5)
10-11-8080
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu C-201 (1.0)
10-11-8081
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu 2.2 DI
10-11-8082
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu 2.2 DI (0.25)
10-11-8083
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu 2.2 DI (0.5)
10-11-8084
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu 2.2 DI (1.0)
10-11-8085
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu C-201 (0.75)
10-11-8446
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu 2.2 DI (0.75)
10-11-8448
Ìàñëåí ôèëòúð çà Isuzu C-201 è 2.2 DI
10-11-9099
Âîäíà ïîìïà çà Isuzu 2.2 D.I.
10-11-9356
Êîëÿíîâ âàë (íîâ) çà Isuzu 2.2 D.I.
10-11-9558
Ïîäêà÷àùà ïîìïà çà Isuzu C-201
10-11-9725
Ãîðèâíà ïîìïà çà Isuzu C-201
10-11-9924
Ìàñëåíè ôèëòðè çà Isuzu C-201 è 2.2 D.I. (êàùîí 12 ôèëòúðà)
10-12-9099
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà ãëàâà çà Isuzu C-201
10-30-148
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Isuzu C-201 (ñ ãóìè÷êè çà êëàïàíèòå)
10-30-175
Çàäíà áúðçà âðúçêà è ñåìèðèíã çà Isuzu C-201
10-30-197
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Isuzu 2.2 DI
10-30-262
Ãàðíèòóðà çà ïðåäíèÿ êàïàê çà Isuzu C-201
10-33-1058
Ãàðíèòóðà çà èçïóñêàòåëíèòå êîëåêòîðè çà Isuzu C-201
10-33-1059
Ãàðíèòóðà çà ãëàâàòà íà Isuzu 2.2 DI
10-33-1627
Ãàðíèòóðà çà êàïàêà íà êëàïàíèòå íà Isuzu 2.2 DI
10-33-1630
Ãàðíèòóðà çà êàðòåðà íà Isuzu 2.2 DI
10-33-1642
Ãàðíèòóðà çà êàðòåðà íà Isuzu 2.2 DI
10-33-1643
Ãàðíèòóðà çà êîëÿíîòî íà èçïóñêàòåëåí êîëåêòîð çà Isuzu C-201
10-33-2113
Ãàðíèòóðà çà êàïàêà íà ãëàâàòà íà Isuzu C-201
10-33-2374
Ãàðíèòóðà çà êàïàêà íà âåðèãàòà íà Isuzu C-201
10-33-2375
Áóáèíà çà Isuzu Ñ-201 (ïúðâèòå äâèãàòåëè)
10-44-2911
Ïîäãðÿâàùà ñâåù çà Isuzu C-201
10-44-2922
Ïðåâêëþ÷âàòåë çà âîäàòà íà Isuzu äâèãàòåëè
10-44-3018
Ñòàðòåðíà áóáèíà çà Isuzu C-201
10-44-6424
Ñòàðòåðíà Áóáèíà çà Isuzu 2.2 DI
10-44-6679
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.