//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîìïëåêò òàïè çà îõëàæäàùà ñèñòåìà íà áëîêà íà Isuzu C-201
10-10-258
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà íà Isuzu C-201
10-10-259
Êîìïëåêò çà îñíîâåí ðåìîíò íà Isuzu C-201
10-10-271
Òèæà çà êëàïàí çà Isuzu C-201
10-10-3440
Êîáèëèöà çà ñìóêàòåëåí êëàïàí íà Isuzu C-201
10-10-3441
Ðàçïðúñêâà÷ íà äóçà çà Isuzu C-201
10-11-3365
Âîäà÷ íà ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Isuzu C-201
10-11-3374
Âîäà÷ íà èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Isuzu C-201
10-11-3375
Àêñèàëåí ëàãåð çà Isuzu C-201
10-11-3404
Áèåëíà ôòóëêà çà Isuzu C-201
10-11-3418
Ïîâäèãà÷ çà Isuzu C-201
10-11-3439
Êîáèëèöà çà èçïóñêàòåëåí êëàïàí íà Isuzu C-201
10-11-3443
Ëàãåðè çà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë íà Isuzu C-201
10-11-3845
Ëåãëî çà ïðóæèíàòà íà êëàïàí çà Isuzu C-201
10-11-4050
Äþçà êîìïëåêò ñ ðàçïðúñêâà÷ çà Isuzu C-201
10-11-4076
Ñåìèðèíã çà êëàïàíèòå íà Isuzu C-201
10-11-4414
Áàéïàñåí ìàðêó÷ çà Isuzu C-201
10-11-4564
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu C-201
10-11-4785
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu C-201 (0.25)
10-11-4786
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu C-201 (0.5)
10-11-4787
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu C-201 (0.75)
10-11-4800
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu C-201 (83mm)
10-11-4848
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu C-201 (83.25mm)
10-11-4849
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu C-201 (83.50mm)
10-11-4850
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu C-201 (84mm)
10-11-4851
Ìàñëåíà ïîìïà çà Isuzu C-201
10-11-5338
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu C-201
10-11-5686
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu C-201
10-11-5744
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu C-201
10-11-5745
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu C-201
10-11-5746
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu C-201
10-11-5747
Ïðåäíà ñíàäêà íà àñïóõ çà Isuzu C-201
10-11-6845
Çàäíà ñíàäêà íà àñïóõ çà Isuzu C-201
10-11-6863
Ðèçà íà öèëèíäúð çà Isuzu C-201
10-11-7043
Çàäíà ñíàäêà íà àñïóõ çà Isuzu C-201 (ñòàðèÿò áëîê)
10-11-7259
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu C-201
10-11-8078
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu C-201 (0.25)
10-11-8079
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu C-201 (0.5)
10-11-8080
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu C-201 (1.0)
10-11-8081
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu C-201 (0.75)
10-11-8446
Ìàñëåí ôèëòúð çà Isuzu C-201 è 2.2 DI
10-11-9099
Ïîäêà÷àùà ïîìïà çà Isuzu C-201
10-11-9725
Ãîðèâíà ïîìïà çà Isuzu C-201
10-11-9924
Ìàñëåíè ôèëòðè çà Isuzu C-201 è 2.2 D.I. (êàùîí 12 ôèëòúðà)
10-12-9099
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà ãëàâà çà Isuzu C-201
10-30-148
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Isuzu C-201 (ñ ãóìè÷êè çà êëàïàíèòå)
10-30-175
Çàäíà áúðçà âðúçêà è ñåìèðèíã çà Isuzu C-201
10-30-197
Ãàðíèòóðà çà ïðåäíèÿ êàïàê çà Isuzu C-201
10-33-1058
Ãàðíèòóðà çà èçïóñêàòåëíèòå êîëåêòîðè çà Isuzu C-201
10-33-1059
Ãàðíèòóðà çà êîëÿíîòî íà èçïóñêàòåëåí êîëåêòîð çà Isuzu C-201
10-33-2113
Ãàðíèòóðà çà êàïàêà íà ãëàâàòà íà Isuzu C-201
10-33-2374
Ãàðíèòóðà çà êàïàêà íà âåðèãàòà íà Isuzu C-201
10-33-2375
Ïîäãðÿâàùà ñâåù çà Isuzu C-201
10-44-2922
Ñòàðòåðíà áóáèíà çà Isuzu C-201
10-44-6424
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.