//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîíóñ çà êëàïàí íà Yanmar 235
10-11-5482
Ôòóëêà íà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Yanmar 482/486
10-11-6680
Ïîâäèãà÷ çà Yanmar 482/486
10-11-6717
Êîìïëåêò ãîðèâíà ïîìïà çà Yanmar 482/486
10-11-7433
Ïîäêà÷àùà ïîìïà çà Yanmar 482/486
10-11-8680
Êîìïëåêò ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar 482
10-11-8714
Àêñèàëåí ëàãåð íà êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 482/486 (2 ïîëîâèíè)
10-11-8916
Êîìïëåêò ëàãåðè íà êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 482/486 (0,25)
10-11-8917
Âîäà÷è íà ñìóêàòåëíè êëàïàíè çà Yanmar 482/486
10-11-8928
Âîäà÷è íà èçïóñêàòåëíè êëàïàíè çà Yanmar 482/486
10-11-8929
Ñìóêàòåëíè êëàïàíè çà Yanmar 482/486
10-11-8930
Ïðóæèíà íà êëàïàí çà Yanmar 482/486
10-11-8932
Ãóìè÷êè íà èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 482/486
10-11-8934
Ãóìè÷êè íà ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 482/486
10-11-8935
Êîáèëèöà çà Yanmar 482/486
10-11-8940
Òèæà çà Yanmar 482/486
10-11-8945
Êîìïëåêò áóòàëî ñúñ ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (ñòàíäàðòåí)
10-11-8948
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (ñòàíäàðòåí)
10-11-8949
Áèåëà çà Yanmar 482/486
10-11-8952
Áèåëíà ôòóëêà çà Yanmar 482/486 (ñòàíäàðòåí)
10-11-8953
Êîìïëåêò áóòàëî ñúñ ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (0,25)
10-11-8955
Áèåëåí ëàãåð çà Yanmar 482/486 (0,25)
10-11-8957
Äþçà íà èíæåêòîð çà Yanmar 482/486
10-11-8978
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (ñòàíäàðòåí)
10-11-9038
Êîìïëåêò áóòàëî ñúñ ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (ñòàíäàðòåí)
10-11-9043
Êîìïëåêò áóòàëî ñúñ ñåãìåíòè çà Yanmar 482/486 (0,25)
10-11-9044
Äþçà íà ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar 482/486
10-11-9046
Ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Yanmar 482/486
10-11-9261
Êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 482/486
10-12-749
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 482
10-30-263
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.