//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà áëîêà íà Yanmar 395
10-10-395FPB
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà íà Yanmar 395
10-10-395FPH
Ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 395
10-11-8788
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 395 (ñòàíäàðòíè)
10-11-8797
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 395 (0,25)
10-11-8801
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 395
10-30-236
Ñòàðòåð çà Yanmar (374 è 395)
10-45-1718B
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.