//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà áëîêà íà Yanmar 388
10-10-388FPB
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà íà Yanmar 388
10-10-388FPH
Ëàãåð íà êîëÿíîâà âàë çà Yanmar 388
10-11-6557
Àêñèàëåí ëàãåð íà êîëÿíîâà âàë çà Yanmar 388
10-11-6558
Ëàãåð íà êîëÿíîâà âàë çà Yanmar 388 (0.25)
10-11-6560
Ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 388
10-11-6568
Èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 388
10-11-6569
Âîäà÷ íà êëàïàí çà Yanmar 388
10-11-6574
Áèåëà çà Yanmar 388
10-11-6599
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 388
10-11-6601
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 388 (0.25)
10-11-6603
Ôòóëêà íà áèåëà çà Yanmar 388
10-11-6606
Ëàãåð çà áèåëà íà Yanmar 388
10-11-6607
Ëàãåð çà áèåëà íà Yanmar 388 (0.25)
10-11-6608
Ìàñëåíà ïîìïà çà Yanmar 388
10-11-6610
Ãîðèâî Íàãíåòàòëåíà Ïîìïà (ÃÍÏ) çà Yanmar 388
10-11-6617
Ôòóëêà íà Ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Yanmar 388
10-11-6976
Êîáèëèöà íà èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 388
10-11-6977
Êîìïëåêò áóòàëî çà Yanmar 388
10-11-7025
Êîìïëåêò áóòàëî çà Yanmar 388 (0.25)
10-11-7026
Êîáèëèöà íà ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 388
10-11-7068
Ãëàâà çà Yanmar 388
10-12-525
Êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 388
10-12-526
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 388
10-30-241
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 388
10-30-261
Ãàðíèòóðà çà êàïàêà íà êëàïàíèòå íà Yanmar 388
10-33-1903
Ãàðíèòóðà çà ñìóêàòåëíèòå êîëåêòîðè íà Yanmar 388
10-33-1905
Ãàðíèòóðà çà èçïóñêàòåëíèòå êîëåêòîðè íà Yanmar 388
10-33-1906
Ãàðíèòóðà çà êîëÿíîòî íà èçïóñêàòåëíèòå êîëåêòîðè íà Yanmar 388
10-33-1907
Ñòàðòåð çà Yanmar (366 è 388)
10-45-1718
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.