//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà áëîêà íà Yanmar 374
10-10-374FPB
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà íà Yanmar 374
10-10-374FPH
Âîäà÷ íà ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Isuzu C-201
10-11-3374
Âîäà÷ íà êëàïàí çà Yanmar 374
10-11-8741
Êîìïëåêò áóòàëî (ñòàíäàðòåí) çà Yanmar 374
10-11-8751
Êîìïëåêò áóòàëî (0,25) çà Yanmar 374
10-11-8754
Êîìëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 374
10-11-8755
Êîìëåêò ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar 374
10-11-8769
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 374
10-30-235
Ãàðíèòóðà çà ðàçïðúñêâà÷èòå íà Yanmar 374
10-33-1733
Ãàðíèòóðà çà êàïàêà íà ãëàâàòà íà Isuzu C-201
10-33-2374
Ñòàðòåð çà Yanmar (374 è 395)
10-45-1718B
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.