//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîìïëåêò çà îñíîâåí ðåìîíò íà Yanmar 366
10-10-366
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà áëîêà íà Yanmar 366
10-10-366FPB
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà íà Yanmar 366
10-10-366FPH
Äèôòóíêà íà ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar 366
10-11-6045
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 366
10-11-6072
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 366 (0.25)
10-11-6073
Ãîðèâî Íàãíåòàòåëíà Ïîìïà çà Yanmar 366
10-11-6093
Ðàçïðúñêâà÷ íà äþçà çà Yanmar 366
10-11-6102
Êîìïëåêò áóòàëî çà Yanmar 366
10-11-7022
Êîìïëåêò áóòàëî çà Yanmar 366 (0.25)
10-11-7023
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 366
10-30-251
Ãàðíèòóðà çà ãëàâàòà íà Yanmar 366
10-33-1726
Ïðåäåí ìàñëåí ñåìåðèíã çà Yanmar 366
10-33-1727
Ãàðíèòóðà çà êàïàêà íà êëàïàíèòå íà Yanmar 366
10-33-1735
Ãàðíèòóðà çà èçïóñêàòåëíèòå êîëåêòîðè íà Yanmar 366
10-33-1738
Ãàðíèòóðà çà êîëÿíîòî íà èçïóñêàòåëíèòå êîëåêòîðè íà Yanmar 366
10-33-1739
Ãàðíèòóðà çà ìàñëåíàòà ïîìïà íà Yanmar 366
10-33-1740
Ãàðíèòóðà çà ñìóêàòåëåí êîëåêòîð íà Yanmar 366
10-33-2166
Ñòàðòåð çà Yanmar (366 è 388)
10-45-1718
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.