//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîìïëåêò çà îñíîâåí ðåìîíò íà Yanmar 353
10-10-353
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà Yanmar 353
10-10-353FP
Ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 353
10-11-5182
Âàë çà êîáèëèöèòå íà Yanmar 353
10-11-5186
Êîáèëèöà çà ñìóêàòåëåí êëàïàí íà Yanmar 353
10-11-5187
Ëàãåðè çà áèåëà íà Yanmar 353 (0.25)
10-11-5195
Èíæåêöèîííà ïîìïà çà Yanmar 353
10-11-5200
Ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar353
10-11-5245
Ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 353 (0.25)
10-11-5246
Áóòàëî çà Yanmar 353
10-11-5248
Ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 353 (0.25)
10-11-5367
Áèåëíà ôòóëêà çà Yanmar 353
10-11-5459
Ãëàâà çà Yanmar 235 è 353
10-11-5502
Êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 353
10-11-5503
Êîáèëèöà íà èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 353
10-11-5903
Ãàðíèòóðà çà ãëàâàòà íà Yanmar 353
10-33-1544
Ïîäãðÿâàùà ñâåù çà Yanmar 235 è 353
10-44-4728
Ïîäãðÿâàùà ñâåù çà Yanmar 235 è 353
10-44-5810
Ñòàðòåð çà Yanmar (235 è 353)
10-45-1251
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.