//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 249
10-11-6026
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 249 (0.25)
10-11-6027
Àêñèàëåí ëàãåð íà êîëÿíîâ âàë çà Yanmar 249
10-11-6028
Ôòóëêà íà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Yanmar 249
10-11-6033
Ãëàâà íà öèëèíäðèòå çà Yanmar 249
10-11-6037
Âîäà÷ íà êëàïàí çà Yanmar 249
10-11-6038
Ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 249
10-11-6039
Èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 249
10-11-6040
Êîáèëèöà íà ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 249
10-11-6047
Êîáèëèöà íà èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 249
10-11-6048
Ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Yanmar 249 (íîâ)
10-11-6064
Áèåëà çà Yanmar 249
10-11-6075
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Yanmar 249
10-11-6077
Ôòóëêà íà áèåëàòà çà Yanmar 249
10-11-6078
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Yanmar 249 (0.25)
10-11-6079
Âîäíà ïîìïà çà Yanmar 249
10-11-6090
Äþçà êîìïëåêò ñ ðàçïðúñêâà÷ çà Yanmar 249
10-11-6100
Ìàñëåíà ïîìïà çà Yanmar 249
10-11-6133
Òåðìîñòàò íà âîäàòà çà Yanmar 249
10-11-7975
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Yanmar 249
10-11-8644
Ìàñëåíà ïîìïà
10-11-9249
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.