//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîìïëåêò çà îñíîâåí ðåìîíò íà Yanmar 235
10-10-235
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà Yanmar 235
10-10-235FP
Ðèçà çà öèëèíäúð íà Yanmar 235
10-11-5002
Ãëàâà íà öèëèíäúð çà Yanmar 235
10-11-5010
Ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 235
10-11-5011
Èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Yanmar 235
10-11-5012
Âîäà÷ çà ñìóêàòåëåí êëàïàí íà Yanmar 235
10-11-5016
Âîäà÷ çà èçïóñêàòåëåí êëàïàí íà Yanmar 235
10-11-5017
Âàë çà êîáèëèöèòå íà Yanmar 235
10-11-5018
Êîáèëèöà çà Yanmar 235
10-11-5019
Ëàãåð çà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë íà Yanmar 235
10-11-5028
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Yanmar 235
10-11-5043
Èíæåêòîðíà ïîìïà çà Yanmar 235
10-11-5050
Äþçà íà èíæåêòîð çà Yanmar 235
10-11-5052
Êîëÿíîâ âàë (íîâ) çà Yanmar 235
10-11-5475
Ñú÷ìåí ëàãåð çà êîëÿíîâ âàë íà Yanmar 235
10-11-5481
Êîíóñ çà êëàïàí íà Yanmar 235
10-11-5482
Ëàãåð çà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë íà Yanmar 235
10-11-5484
Ìàñëåíà ïîìïà çà Yanmar 235
10-11-5488
Ãëàâà çà Yanmar 235 è 353
10-11-5502
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 235
10-30-174
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Yanmar 374
10-30-235
Çàäåí Ñåìåðèíã çà Yanmar 235
10-33-1506
Ïðåäåí ñåìåðèíã çà Yanmar 235
10-33-1509
Ãóìè÷êè çà êëàïàíèòå íà Yanmar 235
10-33-1512
Ìåäíà ãàðíèòóðà çà Yanmar 235
10-33-1514
Ãàðíèòóðà çà òåðìîñòàòà íà Yanmar 235
10-33-1520
Ïîäãðÿâàùà ñâåù çà Yanmar 235 è 353
10-44-4728
Ïîäãðÿâàùà ñâåù çà Yanmar 235 è 353
10-44-5810
Ñòàðòåð çà Yanmar (235 è 353)
10-45-1251
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.