//
Isuzu: 2.2 DI C-201 Yanmar: 235 249 353 366 374 388 395 482 486

Êîìïëåêò çà îñíîâåí ðåìîíò íà ISUZU 2.2 DI
10-10-2.2DI
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà áëîêà íà Isuzu 2.2 DI
10-10-275
Êîìïëåêò òàïè çà îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà íà ãëàâàòà çà Isuzu 2.2 DI
10-10-276
Èíæåêòîðíà ïîìïà çà Isuzu 2.2 DI (ðåöèêëèðàíà)
10-101-256R
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu 2.2 DI
10-101-5808
Âîäà÷ çà ñìóêàòåëíè è èçïóñêàòåëíè êëàïàíè íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5779
Êîìïëåêò ëàãåðè çà ðàçïðåäåëèòåëåí âàë íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5785
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5806
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5807
Êîìïëåêò ëàãåðè çà êîëÿíîâ âàë íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5809
Àêñèàëåí ëàãåð íà êîëÿíîâ âàë çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5811
Áèåëíà ôòóëêà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5825
Áèåëíà ôòóëêà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5825
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5826
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu 2.2 DI (0.25)
10-11-5827
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu 2.2 DI (0.5)
10-11-5828
Êîìïëåêò áèåëíè ëàãåðè çà Isuzu 2.2 DI (0.75)
10-11-5829
Ðàçïðåäåëèòåëåí âàë çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5840
Ïðóæèíà çà êëàïàí íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5847
Ïîâäèãà÷ çà êëàïàí íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5848
Òèæà çà êëàïàí íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5849
Ñìóêàòåëåí êëàïàí çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5850
Èçïóñêàòåëåí êëàïàí çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5851
Êîáèëèöà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5852
Ïîäêà÷àùà ðú÷íà ïîìïà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5859
Áàéïàñåí ìàðêó÷ çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5861
Ðàçïðúñêâà÷ çà äóçà íà Isuzu 2.2 DI
10-11-5869
Äþçà êîìïëåêò ñ ðàçïðúñêâà÷ çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5870
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu 2.2 DI
10-11-5900
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu 2.2 DI (0.25)
10-11-5901
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu 2.2 DI (0.5)
10-11-5902
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu 2.2 DI (0.75)
10-11-5903
Êîìïëåêò áóòàëî çà Isuzu 2.2 DI (1.0)
10-11-5904
Ìàñëåíà ïîìïà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-6017
Áèåëà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-6873
Ðèçà íà öèëèíäúð çà Isuzu 2.2 DI
10-11-7081
Ïðú÷êà çà íèâîòî íà ìàñëîòî çà Isuzu 2.2 DI
10-11-7486
Êîìïëåêò ãîðèâíà ïîìïà çà Isuzu 2.2 DI
10-11-7500
Òåðìîñòàò çà Isuzu 2.2 DI
10-11-7702
Ìàðêó÷ çà èçòî÷âàíå íà ìàñëîòî çà Isuzu 2.2 DI
10-11-7821
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu 2.2 DI
10-11-8082
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu 2.2 DI (0.25)
10-11-8083
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu 2.2 DI (0.5)
10-11-8084
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu 2.2 DI (1.0)
10-11-8085
Êîìïëåêò ñåãìåíòè çà Isuzu 2.2 DI (0.75)
10-11-8448
Ìàñëåí ôèëòúð çà Isuzu C-201 è 2.2 DI
10-11-9099
Êîìïëåêò ãàðíèòóðè çà Isuzu 2.2 DI
10-30-262
Ãàðíèòóðà çà ãëàâàòà íà Isuzu 2.2 DI
10-33-1627
Ãàðíèòóðà çà êàïàêà íà êëàïàíèòå íà Isuzu 2.2 DI
10-33-1630
Ãàðíèòóðà çà êàðòåðà íà Isuzu 2.2 DI
10-33-1642
Ãàðíèòóðà çà êàðòåðà íà Isuzu 2.2 DI
10-33-1643
Ñòàðòåðíà Áóáèíà çà Isuzu 2.2 DI
10-44-6679
Copyright TOMCHEVI 1989-2023. All rights reserved.